Veelgestelde vragen

Over Borgplaats

Borgplaats brengt investeerders en woningeigenaren bij elkaar zodat zij langer van hun woning kunnen blijven genieten. De investeerders kopen woningen en verhuren deze direct aan de verkoper terug. De verkoper krijgt zo weer de beschikking over het vermogen dat eerst in het huis vastzat. Wilt u beleggen in courante, langjarig verhuurde woningen? Neem dan contact met ons op. Wanneer u overweegt in deze categorie vastgoed te beleggen is een minimaal rendement van 4% - 6% netto realistisch. U investeert rechtstreeks in het eigendomsrecht van een woning (een pand dat reeds is verhuurd) waardoor u direct een maandelijkse cashflow genereert Als wij nieuwe beleggingspanden hebben kunnen wij u daarvan per e mail op de hoogte stellen. Deze overzichten zijn gratis en vrijblijvend. Wilt u deze ontvangen, vul dan het contactformulier in. Het is natuurlijk ook mogelijk om uw woning via Borgplaats te verzilveren, of daar in de markt de interesse voor te peilen.
Borgplaats is ontwikkeld met het oog op de specifieke kansen die het marktsegment te bieden heeft voor zowel kopers als verkopers van vastgoed. Borgplaats beoogt oplossingen te bieden voor de Nederlandse huizenmarkt, een verduurzaming van de bewoning en het langer zelfstandig wonen van senioren. Op Borgplaats zullen in de toekomst ook investeringsvoorkeuren en zoekopdrachten van particuliere en zakelijke woninginvesteerders opgenomen worden.
Het voordeel van uw huis verkopen en er als huurder in blijven wonen, is in de eerste plaats dat u de woning en de woningomgeving houdt die uw eigen plek is, onbezorgd en net zo lang als u daar zelf wilt blijven wonen.
Het verzilveren van huizen en woningwaarde biedt kansen voor investeerders die verder kijken dan de lage spaarrentes of de onzekere ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. In onze visie is investeren in de Nederlandse woningmarkt het nieuwe sparen. U investeert rechtstreeks in het eigendomsrecht van een woning (een pand dat reeds is verhuurd) waardoor u direct een maandelijkse cashflow genereert.
De transacties verlopen op basis van een notariële akte, onafhankelijke bouwkundige keuringen en (NWWI)-taxaties.
Borgplaats/Vondellaan werkt samen met bewindvoerders, gemachtigden, maatschappelijke organisaties, (thuis-)zorginstellingen en met financiële planners en makelaars. Het is onze doelstelling om deze samenwerkingen verder uit te breiden om zo in iedere discipline tot een landelijk dekkend netwerk te komen. Wij zijn uitdrukkelijk op zoek naar vermogensbeheerders, familie offices, woningbeheerders en andere operationele partners die in dit concept geïnteresseerd zijn voor hun eigen relaties of regio. Daarnaast werven wij mensen en organisaties aan die ons kunnen bijstaan in het begeleiden van huurders. Dat zijn, naast de vastgoedbeheerders in de verschillende regio's, in het bijzonder sociaal- en maatschappelijk werkers, WMO-adviseurs en deskundigen op het gebied van begeleid zelfstandig wonen.

Uw woning verzilveren via Borgplaats

Verzilveren

Via Borgplaats kunt u uw woning verkopen en terug huren. Daarmee maakt u discreet vermogen vrij dat u nodig heeft om uw zelfstandigheid te waarborgen. Het vrijgekomen vermogen kan onder meer worden gebruikt voor het volgende:
 • Uw woning aanpassen voor de toekomst
 • Uw kinderen helpen met een eigen woning
 • Voor zorg en zelfstandigheid
 • Herinrichting van uw vermogensplanning.
Wij kunnen u begeleiding bieden bij elke stap in dit proces. Wij kunnen voor u aanvullende diensten verrichten tegen een standaard uurtarief, waaronder het regelen van onderhoud en/of (zorg)service: maatwerk is hierbij mogelijk.
Ja, wanneer u bijvoorbeeld op zoek ben naar financiering van uw onderneming of wanneer u om andere redenen op zoek bent naar een overbruggingskrediet, kunt u met de woninginvesteerder afspreken dat u uw woning onder nadere voorwaarden weer terugkoopt, zodat u er na afloop van de financiering er weer als eigenaar in kunt blijven wonen.
Ja, u kunt uw woning bij anonieme plaatsing op ieder gewenst moment weer van Borgplaats afhalen, zonder dat u daarvoor kosten verschuldigd bent, met een eenvoudige melding per mail en zonder opzegtermijn.
Ja, plaatsing op Borgplaats is bedoeld om de eerste interesse van investeerders te peilen en verplichten u tot niets. Onze algemene consumentenvoorwaarden zijn wel steeds van toepassing op deze dienstverlening. Er worden geen (persoons-)gegevens getoond anders dan uw postcode regio. De woning krijgt een ID nummer, bestaande uit de cijfers van uw postcode en volgnummer. Mocht er sprake zijn van een mogelijke match, dan houden wij u op de hoogte van alle daarop volgende ontwikkelingen.
In principe kan elk type woning worden opgenomen op Borgplaats. Gemiddeld gesproken omvat Borgplaats Nederlandse woningen met een vrije verkoopwaarde tussen ca. EUR 200.000 en ca. EUR 500.000.
Naast het verzilveren van uw woning door een investeerder via bemiddeling op Borgplaats is het ook mogelijk om uw woning direct te laten verzilveren door Thuisborg Finance B.V. Thuisborg en Borgplaats behoren tot dezelfde groep van ondernemingen. Zie de website www.thuisborg.nl en de daar opgenomen ‘Veel gestelde vragen’.
Wanneer Thuisborg een woning aankoopt dan valt die aankoop onder de voorwaarden van het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan zoals opgenomen in het geldend informatiememorandum, te downloaden via www.thuisborg.nl.
Het geheel van de dienstverlening die de verkoop en terug huur van woningen bereikbaar maakt voor woningbezitters. Deze dienstverlening omvat ook de begeleiding in de overgang van koop- naar huurwoning, het beheer en het onderhoud van die woning en – uiteindelijk – de eindverkoop van die woning, met alle daaraan gerelateerde of gelieerde producten en diensten.
In veel gevallen zal een woning door de eigenaar of diens adviseur of makelaar anders geprijsd worden dan dat de overheid of een makelaar dat doet. Dat kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Wat voor een investeerder in de eerste plaats van belang is, is dat er geen sprake is van onverwachte eigenschappen van de woning. Daarom zal een investeerder de woning waar mogelijk onafhankelijk laten taxeren en zo nodig ook bouwtechnisch laten keuren.
In de praktijk komen wij wel mensen tegen die, ook al hebben ze voldoende middelen, toch nu al hun huis willen verkopen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer ze dat alvast willen regelen voor een partner die naar verwachting langer leeft, maar minder zakelijk is ingesteld, of wanneer u zich wilt ontzorgen voor wat betreft het onderhoud van de woning.
Naast het verzilveren van uw woning door een investeerder via bemiddeling op Borgplaats is het ook mogelijk om uw woning direct te laten verzilveren door Thuisborg Finance B.V. Thuisborg en Borgplaats behoren tot dezelfde groep van ondernemingen. Zie de website www.thuisborg.nl en de daar opgenomen ‘Veel gestelde vragen’.
Wanneer u met de woning investeerder hebt afgesproken dat u een deel van de koopsom vooraf bij verkoop wil ontvangen en het overige deel op een later moment krijgt uitbetaald bij doorverkoop van uw woning, zult u mogelijk een lagere huur betalen gedurende de afgesproken huurperiode.

Verzilveren

U heeft na ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Wanneer u het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd al kosten te gaan maken, kunt u eerst aan ons (binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging) schriftelijk/per email verzoeken de dienstverlening op te schorten. Wanneer de opdracht tot dienstverlening definitief wordt, kunt u ook kosten verschuldigd zijn wanneer u uw verkoopopdracht intrekt of beëindigd. Op uw verzoek sturen wij u een afschrift van de opdracht voor een volledig overzicht van alle voorwaarden.
Wanneer wij – op basis van de door u verstrekte gegevens – een goed beeld hebben van uw aanvraag tot verkoop, zullen wij contact met u opnemen en een afspraak kunnen maken voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij u ook een bezoek brengen om te kijken of en hoe we uw woning op Borgplaats opnemen.
Wanneer u als woningverkoper al eerder een opdracht tot dienstverlening aan een makelaar heeft gegeven voor de verkoop van de woning, dan zal Vondellaan bij een transactie via Vondellaan de standaard kosten voor uw makelaar in mindering brengen op haar eigen vergoeding. In dat geval betekent dat voor u dat u geen dubbele kosten maakt. Laat u vooraf hierover bij Vondellaan informeren wanneer er sprake is van bijzondere afspraken met derden, waaronder woningmakelaars.
De opdracht tot dienstverlening wordt pas ondertekend wanneer wij actief werkzaamheden gaan verrichten om uw woning te (doen) verzilveren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw woning op Borgplaats niet anoniem geplaatst wordt (bijvoorbeeld bij opname van adresgegevens en/of foto’s) of wanneer wij (bemiddelings)werkzaamheden door derden gaan (laten) verrichten, waaronder het inschakelen van een makelaar voor taxatie en/of het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Wij vragen u deze overeenkomst ook te ondertekenen wanneer wij u een concrete match met een koper van uw woning willen gaan voorstellen.

Taxatie en bouwtechnische keuring

Als een investeerder/potentiële koper uw woning wil bezichtigen, laten wij dat u weten. Wij zullen dan een afspraak maken. Mocht een investeerder interesse hebben in uw woning dan kunnen wij een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. De kosten hiervan zullen worden gedragen door de koper van uw woning. Vervolgens kunnen wij de daadwerkelijke taxatieopdracht verstrekken aan een onafhankelijk makelaar die NWWI gecertificeerd is. Uiteindelijk zal deze getaxeerde waarde het uitgangspunt vormen in de gehele transactie. Ook deze taxatiekosten zijn voor rekening van de woninginvesteerder. Als de investeerder daarna het onderhandelingsproces in wil gaan, zullen wij u berichten over de voorkeuren van de investeerder, onder meer met betrekking tot de aankoopformule. Bij het matchen van woningen treden wij steeds op namens de aanbieders van de woningen. Indien gewenst adviseren wij u bij de totstandkoming van de transactie, waarbij wij aansluiten op uw wensen voor wat betreft (financiële) voorwaarden.
Voor een investeerder is het belangrijk dat er geen sprake is van onverwachte eigenschappen van de woning. Voordat deze tot aankoop van de woning overgaat, zal door een onafhankelijke makelaar/taxateur de waarde in het economisch verkeer ofwel de vrije verkoopwaarde vast worden gesteld. Hiermee is de objectiviteit van de waardebepaling gewaarborgd. De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Een taxatierapport geeft echter geen inzicht in de bouwkundige staat van het onroerend goed, wel wordt de onderhoudsstaat bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Daarom vindt naast een taxatie vaak een bouwtechnische keuring plaats waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport. Het bouwkundig rapport geeft samen met het taxatierapport een meer volledig beeld van de waarde van het onroerend goed. Wanneer er afspraken worden gemaakt over het onderhoud van de woning, is het ook mogelijk dat een externe adviseur daar een Meerjaren Onderhoudsplanning ('MOP') voor opstelt.
Een bouwtechnische keuring is een professionele, complete visuele beoordeling van de totale onderhoudsstaat en de bouwtechnische aspecten van een woning. De opzet van de keuring is onder meer om gebreken te ontdekken die mogelijk voor problemen kunnen zorgen en/of tot (hoge) kosten kunnen leiden. Deze aspecten kunnen van invloed zijn op de beslissing omtrent het wel of niet aankopen van een woning.
Tijdens een bouwtechnische keuring komen zaken aan de orde als:
 • De fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
 • De riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
 • De bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
 • De staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
 • De technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
 • De staat van puien, kozijnen, ramen, deuren e.d.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
 • Een visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken.
 • Een visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen.
 • Een oordeel over de staat van eventuele schuren, garages en opstallen.
 • Het vaststellen van de aanwezigheid van een loden waterleiding, asbest of het risico van koolmonoxide e.d.
 • Een kostenraming inclusief de direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.
De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief (inspectie zonder het object te beschadigen). Asbest zal bijvoorbeeld worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kan middels deze inspectie niet totaal worden uitgesloten. Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen e.d. zichtbaar worden vallen derhalve in de meeste gevalen buiten de scope van deze visuele inspectie.
De kosten van de taxatie en de bouwkundige keuring worden direct betaald door de woninginvesteerder (koper).
De data van de taxatie en de bouwtechnische keuring dienen voldoende recent te zijn, en daarmee in principe te liggen in de drie maanden die voorafgaan aan de datum van ondertekening van de definitieve koop- en verhuurovereenkomst.
Indien de koop- en verhuurovereenkomst niet tot stand komt na het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening, dan kan Vondellaan een vergoeding ter hoogte van de met Vondellaan gemaakte (tarief)afspraken in rekening brengen. Raadpleeg de overeenkomst voor een volledig beeld van alle voorwaarden.
De vrije verkoopwaarde is de waarde van een woning die in volledig eigendom leeg en onbezwaard kan worden overgedragen op de vrije markt in de normale situatie van vraag en aanbod. Het is de waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.
De WOZ-waarde is ook van belang omdat deze waarde voor iedere huizenbezitter beschikbaar is. Het is een onafhankelijk vastgesteld startpunt om een gesprek over woningwaarde mee te beginnen en het geeft een indicatie met betrekking tot de marktwaarde van de woning.

Aankoopformule

Bij verzilvering en aankoop van een woning door een investeerder kan als basis een standaard aankoopformule worden gebruikt. In de regel ontvangt u een basisvergoeding voor de woning van een bepaald percentage van de vrije verkoopwaarde (de koopsom), waarbij een deel bij de aankoop wordt uitgekeerd en het overige deel bij doorverkoop van de woning. De koopsom kan eventueel ook in één keer worden betaald, dit is mede afhankelijk van de wensen van de woning investeerder. Voorts zal gedurende de afgesproken huurperiode door de verkoper/huurder een huur worden betaald, mogelijk gebaseerd op de hoogte van het bedrag dat de verkoper/huurder vooraf krijgt uitbetaald of op een bedrag dat goed aansluit bij de wensen van de (ver-)koper. Zie als voorbeeld ook de calculator op de website. De calculator geeft aan onder welke voorwaarden Thuisborg een woning zou kunnen aankopen. De Calculator houdt geen rekening met bijzondere afspraken tussen koper en verkoper.
Vondellaan bemiddelt en brengt bij een transactie 3% bemiddelingskosten in rekening over de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze vergoeding wordt betaald door de verkoper, en in rekening gebracht bij de koper van de woning. Vondellaan kan aanvullende diensten verrichte tegen een standaard uurtarief, zoals het regelen van onderhoud en/of (zorg)service: maatwerk is hierbij mogelijk.
De aankoopkosten van de woning, waaronder met name de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en notaris en de kosten van taxatie en de bouwkundige keuring (gemiddeld geschat op ca. 4,5% van de vrije verkoopwaarde) worden door de investeerder betaald.
Vanaf het moment dat u geen woningeigenaar meer bent hoeft u bepaalde kosten niet meer te voldoen. Hierbij valt onder meer te denken aan het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) en de eventuele bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarnaast zal de investeerder als eigenaar een opstalverzekering afsluiten voor de woning en de kosten daarvan dragen. Zie verder ook hieronder bij het onderdeel Huur de vraag: Welke kosten dien ik als huurder te betalen?
De (eerste vooraf-) betaling op de koopsom ontvangt u met het passeren van de overdrachtsakte bij de notaris.
U zult dan in de meeste gevallen het restant van de koopsom ontvangen, wanneer de woning wordt doorverkocht op het moment dat de bewoning daarvan eindigt. Het is ook mogelijk om maandelijkse (deel-) betalingen van de koopsom van de woning af te spreken, of om bijvoorbeeld uw maandelijkse huur te verrekenen met nog te ontvangen betalingen van de koopsom van de woning.
Nee, het bedrag van het restant koopsom zal in dat geval onverminderd moeten worden uitgekeerd door de investeerder. De volledige betaling is immers contractueel en notarieel vastgelegd. Het deel van de koopsom dat in dat geval nog ontvangen moet worden, maakt dan deel uit van de nalatenschap, of valt toe aan de echtgenoot of geregistreerde partner.
De wettelijke bedenktijd geldt alleen voor particuliere kopers. Voor een investeerder die bedrijfsmatig koopt geldt de wettelijke bedenktijd niet.
U kunt uw koopwoning in principe ook aan een investeerder verkopen en weer terug huren wanneer u nog een lopende hypotheek heeft. Dit hang mede af van de hoogte van het uitstaande bedrag. De bestaande hypotheek zal dan immers eerst door de investeerder ingelost moeten worden. Deze aflossing wordt dan ingehouden op de koopsom.
Met de opbrengst van de woning bij verkoop dient de openstaande hypotheek en eventuele achterstanden en de beslagen te worden afgelost. Als deze opbrengt niet voldoende is dan zal er toestemming verkregen moeten worden van hypotheekverstrekker(s) of beslaglegger(s). Vondellaan en de notaris kunnen u hierbij eventueel begeleiden. U kunt contact met ons opnemen om alle mogelijkheden te bespreken.

Huren

Bij het aangaan van de koopovereenkomst van de woning zal de verkoper onlosmakelijk daarmee verbonden een huurovereenkomst aangaan met de nieuwe eigenaar van de woning.
U betaalt als huurder een basis huurvergoeding aan de investeerder. Daarnaast komen de overige door huurders te betalen bedragen en heffingen voor rekening van u als huurder. Daaronder vallen kosten als gebruiker van de woning (rioolheffing, waterschapsbelasting voor huurders en afvalstoffenheffing, plus het gebruikersdeel van de onroerend zaak belasting (OZB)), en de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, elektra, water, warmte en internet). Over het algemeen geldt dat de verhuurder voor het groot onderhoud van de woning zorgt. De huurder zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woning. U kunt ervoor kiezen – in overleg met investeerder – om het onderhoud van de woning geheel of gedeeltelijk zelf te (blijven) regelen en te betalen, of deze uit te besteden.
De Calculator op Borgplaats geeft aan onder welke voorwaarde onze zusteronderneming [Thuisborg Finance B.V.] uw woning zou kunnen aankopen. De Calculator houdt geen rekening met bijzondere afspraken tussen kopers en aanbieders van woningen die Borgplaats gematched worden. De Calculator houdt ook geen rekening met de bijzonderheden van uw woning of met de wensen en voorwaarden die er geen onderdeel van uitmaken. Aan de Calculator kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De Calculator baseert de door u te betalen huurvergoeding voor het belangrijkste deel op de hoogte van de aankoopvergoeding die u vooraf ontvangt. Dit betekent dat als u een hoger bedrag wenst te ontvangen als aanbetaling op de koopsom, uw huurprijs omhoog zal gaan. Wij gaan graag samen met u na wat voor u de beste mogelijkheden zijn. Zie ook de vraag: [Hoe werkt de Calculator op de website?].
Ja, voor wat betreft de huurprijzen wordt in beginsel uitgegaan van huurindexatie op basis van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ('CBS'). Dit betekent dat de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex ('CPI') van het CBS.
Dat is natuurlijk afhankelijk van wat u met de investeerder/koper afspreekt. Indien en voor zover van toepassing, zal het vooruit te betalen bedrag aan huurpenningen dan mogelijk in mindering worden gebracht op c.q. wordt verrekend met het te betalen restant koopsom. Er vindt dan in beginsel geen huurindexatie plaats over de betaalde periode en er worden dan in beginsel geen extra kosten in rekening gebracht voor het verhuurbeheer.
Onder- of doorverhuur is na verkoop alleen nog toegestaan met instemming vooraf van de investeerder.
Ook dit is afhankelijk van de overeenkomst die u sluit met een investeerder/koper. Bij vervroegde opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd zult u mogelijk een vergoeding moeten betalen aan de investeerder. Dat kan in het bijzonder het geval zijn bij kortlopende huurovereenkomsten.
De huurovereenkomst blijft in principe ongewijzigd en de langstlevende gehuwd of geregistreerd partner kan in beginsel in de woning blijven wonen. In het geval dat u beiden komt te overlijden wanneer de huurovereenkomst nog loopt, eindigt daarmee ook de huurovereenkomst. Een eventueel overgebleven vooruitbetaald huurbedrag zal dan worden uitgekeerd aan de erfgenamen, inclusief een eventueel restant koopsom.
De huurovereenkomst blijft ongewijzigd en uw gehuwd of geregistreerd partner kan in de woning blijven wonen. In het geval dat u beide naar een verpleeghuis gaat, kunt u de huurovereenkomst opzeggen. Wij begeleiden woningverkopers bij het voorstellen van de meest passende huurovereenkomst voor hun specifieke wensen en situaties.
Ja, ter zake van het eigendomsrecht zal de investeerder in de meeste gevallen gerechtigd zijn om rechten en verplichtingen als verhuurder over te dragen aan een rechtsopvolger of enige derde (geheel of gedeeltelijk) in de plaats te stellen. Dit betekent dat wanneer daar geen bijzondere afspraken over worden gemaakt, deze rechtsopvolger dan de rechtsverhouding van verhuurder ten opzichte van huurder kan overnemen.
De afspraken zoals opgenomen in de koop- en huurovereenkomst blijven dan overeind. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat koop geen huur breekt (zie art. 7:226 lid 1 BW). Dit wil zeggen dan de nieuwe woningeigenaar steeds volgens de wet verplicht is om een bestaande huurovereenkomst te eerbiedigen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor toetredende hypotheekhouders. De regel dat de overgang van de onderliggende zaak de bestaande huurovereenkomst niet aantast, geldt niet alleen bij overdracht van de verhuurde zaak, maar ook bij andere wijze van eigendomsverkrijging. Als de verhuurde zaak bijvoorbeeld krachtens erfrecht op een nieuwe eigenaar overgaat, moet deze steeds volgens de toepasselijke wettelijke regelingen evengoed de lopende huurovereenkomst eerbiedigen.
Wanneer de afgesproken huurperiode afloopt, dan heeft u in de meeste gevallen drie opties:
 • Allereerst kunt u er voor kiezen om de woning door de investeerder te laten verkopen aan derden. In dit geval dient u te verhuizen en ontvangt u bij doorverkoop van de woning mogelijk (indien afgesproken) een in dat geval nog te betalen restant van de koopsom.
 • Een tweede optie kan zijn dat u de woning van de investeerder terugkoopt.
 • Een derde optie kan zijn dat u de woning blijft huren. De afgesproken huurperiode is dan afgelopen en u dient dan mogelijk een hogere huurvergoeding te betalen, als dat is opgenomen in uw bestaande huurovereenkomst.
Dat is ook weer afhankelijk van wat u met de investeerder bent overeengekomen. Gedurende de afgesproken huurperiode kan de hoogte van de huur verlaagd zijn. Na de afgesproken huurperiode zal de (marktconforme) huurprijs mogelijk 4,5% tot 6% van de vrije verkoopwaarde van de woning kunnen zijn, mede afhankelijk van zaken als de staat van onderhoud van de woning en bijzondere afspreken tussen partijen. Verlenging van de periode kan geschieden in overleg tussen de huurder en investeerder.
Wanneer u vanwege brand of andere oorzaken de woning (tijdelijk) niet meer kunt bewonen, zult u een alternatieve en vergelijkbare woonruimte moeten betrekken. U heeft daarbij de dekking en voorzieningen die gelden vanwege de overeenkomst van de investeerder/eigenaar met de verzekeringsmaatschappij (opstalverzekering). Indien door opzet of grove nalatigheid van de huurder een dergelijke situatie is ontstaan zal de investeerder de huurovereenkomst kunnen beëindigen en kan de huurder een boete/schadevergoeding verschuldigd zijn aan de investeerder.

Onderhoud en (zorg)service

Afhankelijk van de wensen van de investeerder en uw wensen zijn er verschillende mogelijkheden voor wat betreft onderhoud en (zorg)service. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken de woning voor u te laten onderhouden, maar het onderhoud van de tuin zelf te doen. Wilt u hier meer over weten dan kunt u met ons contact opnemen.
Het bedrag van het standaard verwachte onderhoud van de specifieke woning zit uiteindelijk bij de huurprijs inbegrepen. Dit betekent dus onder meer dat tijdens de huurperiode in beginsel voor het onderhoud er geen kosten in rekening worden gebracht bij de woningverkoper/huurder die niet waren ingecalculeerd c.q. die niet waren voorzien, met name niet in de Meerjaren Onderhoudsplanning wanneer deze vooraf wordt opgesteld.
Vondellaan zal dan een professioneel onderhoudsbedrijf inschakelen om het (groot) onderhoud uit te voeren. Vondellaan werkt samen met een aantal landelijk werkende onderhoudsbedrijven waarmee dan een meerjarig onderhoudsplan zal worden gemaakt, in beginsel voor de duur van de huurovereenkomst. De technisch dienst van het onderhoudsbedrijf zal het onderhoud en het opvolgen van storingen van u kunnen overnemen.
Dat hangt van de wensen van een investeerder af. Dit hoeft in beginsel geen probleem te zijn. Wel zal de onderhoudsstaat van de woning de hoogte van de koopsom beïnvloeden.

Uitleg Calculator

De Calculator geeft aan onder welke voorwaarden onze zusteronderneming [Thuisborg Finance B.V.] uw woning zou kunnen aankopen. De Calculator houdt geen rekening met daarop aangepaste afspraken met een investeerder. Via de Calculator kan een woningeigenaar/verkoper zelf zijn voorkeuren voor huur, aankoop en verkoop invullen op basis waarvan bijvoorbeeld de huurprijs kan worden berekend. Wat de Calculator doet, is inzicht geven in de voordelen die kunnen worden gerealiseerd in het duurzaam beheer van uw woning en in het optimaliseren van de eindopbrengst ervan wanneer u de woning verlaat. Daarnaast geeft het een maatstaf voor een eerste vergelijking van de huur (exclusief heffingen, toeslagen of kosten nutsvoorzieningen) in vergelijking met andere aanbiedingen of alternatieve oplossingen. De Calculator houdt geen rekening met de bijzonderheden van uw woning of met de wensen en voorwaarden die er geen onderdeel van uitmaken. Aan de Calculator kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Investeren in woningen via Borgplaats

Voor aanvullende informatie zie ook het eerste onderdeel van de Veel gestelde vragen op de website onder: Uw woning verzilveren via Borgplaats.

Investeren

Wij hebben een aantrekkelijke portefeuille van te verzilveren woningen opgebouwd. Naast de op de website opgenomen woningen kunnen wij u ook andere interessante woningen presenteren wanneer zich nieuwe mogelijkheden voordoen. Het voordeel voor u is dat wij reeds selectief informatie hebben verzameld over een groot aantal woningen, waardoor u doelgerichter te werk kunt gaan bij het maken van een keuze. Wij bemiddelen tussen de woningverkoper en de investeerder, en brengen bij een transactie 3% bemiddelingskosten bij u als investeerder in rekening over de vrije verkoopwaarde van de woning. Daarnaast kunnen wij aanvullende diensten verrichten voor woning eigenaren, waaronder het verzorgen van onderhoud en/of (zorg)service: maatwerk is hierbij mogelijk.
De doelgroep bestaat over het algemeen uit gepensioneerden. Veel gepensioneerden hebben een beperkt inkomen, maar wel overwaarde in hun woning. Als zij die overwaarde mogen vrijmaken, kunnen zij langer in hun eigen huis blijven wonen. Er is een grote groep van met name senioren, maar bijvoorbeeld ook mensen in een situatie van echtscheiding, die hun woning wel willen verkopen maar die niet willen verhuizen. Bij veel mensen is er de wens en behoefte om zo lang mogelijk in het eigen huis te blijven wonen en men is bereid daarvoor het vermogen in dat huis te gebruiken om dat mogelijk te maken, bijvoorbeeld ter aanvulling op het pensioen of voor additionele (toekomstige) zorg.
In het algemeen onderscheidt de woningmarkt zich positief ten opzichte van bijvoorbeeld commercieel vastgoed. Woningen als investeringscategorie kennen een sterker fundament dan de commerciële sectoren. Het is een primaire levensbehoefte, de vraag naar huisvesting is daarmee over het algemeen minder gerelateerd aan economische groei dan andere sectoren. Daarnaast is het leegstandsrisico beperkt, zeker in vergelijking met andere sectoren die reeds met overaanbod kampen. Van leegstand is nagenoeg geen sprake in zowel het koop- als huursegment. Daarbij komt dat leegstand van een woning minder invloed heeft op de waardering dan in de andere sectoren het geval is. Vaak is een woning in lege toestand zelfs meer waard. De levensduur van woningen is doorgaans langer ten opzichte van kantoren en bedrijfsruimte. De functionele veroudering is aanzienlijk gematigder en de locatiekwaliteit is doorgaans sterk. Tevens biedt een woningportefeuille een zeer gespreid huurdersrisico en is de liquiditeit relatief hoog. Ook in de komende decennia zal de krapte op de woningmarkt naar verwachting aanhouden en zelfs toenemen. Zowel het aantal huishoudens als de totale bevolking in Nederland worden verwacht door te groeien tot 2040.
U wordt eigenaar of hypotheekhouder van de woning en ontvangt daarbij (het rendement van) de maandelijkse huurvergoedingen. Bij een stijging van de huizenmarkt ontvangt u een hogere opbrengst, en u betaalt nu een lager bedrag voor een woning die meer waard is. Het verdienmodel richt zich op het einde van de verhuurperiode, wanneer de woning wordt verkocht en waardoor naar verwachting behoorlijke verkoopopbrengsten kunnen worden gegenereerd.
Er is een risico van een daling van de huizenmarkt. Daarnaast dient de huur natuurlijk steeds betaald te worden door de verhuurder (risico van huurachterstand). Als aan het einde van de verhuurperiode de woning verkocht dient te worden is er een risico op (tijdelijke) leegstand. Ook zijn bijvoorbeeld de kosten voor (groot) onderhoud voor uw rekening als investeerder, evenals het eigenaarsdeel OZB en de eventuele bijdrage Vve, en de opstalverzekering.
Ja, ook dat is mogelijk. U kunt bijvoorbeeld investeren in Woningwaarde Vastgoed Effecten van Thuisborg Finance B.V. (zusteronderneming van Vondellaan Vastgoed B.V.). Zie de website www.thuisborg.nl en de daar opgenomen Veel gestelde vragen. Daar staat beschreven onder welke voorwaarden Thuisborg woningen koopt. Wanneer Thuisborg een woning aankoopt dan valt die aankoop onder de voorwaarden van het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan zoals opgenomen in het geldend informatiememorandum, te downloaden via www.thuisborg.nl.

Procedure bij match

Als u een woning wilt bezichtigen, kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan een afspraak voor u maken. Wanneer u interesse hebt in de woning kunnen wij voor u eventueel een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. U voldoet dan zelf de nota. Vervolgens kunnen wij de daadwerkelijke taxatieopdracht verstrekken aan een onafhankelijk makelaar die NWWI gecertificeerd is. Uiteindelijk zal deze getaxeerde waarde dan het uitgangspunt vormen in de gehele transactie. Ook deze taxatiekosten zijn voor uw rekening. Als u daarna het onderhandelingsproces in wil gaan, kunt u met ons overleg voeren met betrekking tot de aankoopformule/verzilverpercentage. Uw voorkeuren kunnen we voorleggen aan de woningverkoper. Bij de onderhandelingen over de (ver-)koop van de woning treedt Vondellaan steeds op namens de verkoper ervan.

Aankoopformule

Vondellaan bemiddelt en brengt bij een transactie 3% bemiddelingskosten in rekening over de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze vergoeding wordt door de woningverkoper betaald en bij de investeerder (ten behoeve van verkoper) in rekening gebracht. De aankoopkosten van de woning, waaronder met name de overdrachtsbelasting, de kosten van de makelaar en notaris en de kosten van taxatie en de bouwkundige keuring (gemiddeld geschat op ca. 4,5% van de vrije verkoopwaarde) worden door de investeerder betaald. Een investeerder betaalt ook het eigenaarsdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) en de eventuele bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarnaast zal de investeerder als eigenaar een opstalverzekering afsluiten voor de woning en de kosten daarvan dragen. Voorts komen de kosten van (groot) onderhoud van de woning voor rekening van de investeerder.

Opdracht tot dienstverlening

Bij doorverkoop: Borgplaats kan mogelijk bemiddelen/optreden voor de investeerder die een woning aan het einde van de huurperiode wil doorverkopen. De investeerder ondertekend daarvoor dan als verkoper wel de opdracht tot dienstverlening. Wanneer Vondellaan aanvullende diensten verricht dan dient een woningverkoper en/of investeerder ook een opdracht tot dienstverlening te ondertekenen.
U kunt verschillende diensten afnemen van Vondellaan, wanneer er eenmaal sprake is van een match. Onderscheid is te maken in 3 ‘pakketten’ in de dienstverlening (Pakket B of C kan worden uitgebreid met extra aanvullende diensten):
 1. Matching (alleen bemiddeling, zonder aanvullende diensten)
 2. Matching met verhuurbeheer (innen huur, optreden als huisbaas, controleren onderhoud e.a.)
 3. Matching, verhuurbeheer en doorverkoop (verkoop klaar maken, verkoop uitvoeren)
U kunt er ook voor kiezen om bv. te beginnen met pakket A, en dan door de loop van de jaren heen wijzigen naar pakket B of C. Verhuurbeheer Het innen van huurpenningen (waaronder incassobrieven en het sturen van huurnota’s) en een beperkte controle van de woning kan door Vondellaan worden verzorgd tegen een standaard vergoeding van EUR 75,- per maand per woning. Extra aanvullende diensten Zodra Vondellaan (extra) aanvullende diensten moet verrichten zal zij een standaard tarief voorstellen (uurtarief EUR 125,-), bijvoorbeeld voor:
 • Het opmaken van nieuwe koop- of huurovereenkomsten;
 • Werkzaamheden rondom de verzekeringen voor de woning. De investeerder kan in beginsel kiezen voor een verzekering via een tussenpersoon van Vondellaan of via een eigen verzekeringsmaatschappij.
 • Uitbesteden van (delen van) het onderhoud en controle en advisering over onderhoud.

Taxatie en bouwtechnische keuring

U voldoet zelf de nota’s van bijvoorbeeld een taxatie en/of bouwkundige keuring. Deze zijn/blijven voor uw rekening. Indien de koop- en verhuurovereenkomst niet tot stand komt na het ondertekenen van de opdracht tot dienstverlening, kan Vondellaan onder bepaalde omstandigheden een bemiddelingsvergoeding aan de verkoper van de woning in rekening brengen.

Onderhoud

Onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een vooraf overeengekomen Meerjaren Onderhoudsplanning. Wij kunnen toezicht houden op het onderhoud van de woning en waar nodig eventueel het plannen, financieren en uitvoeren van (groot) onderhoud. Vondellaan zal dan een professioneel onderhoudsbedrijf inschakelen om het (groot) onderhoud uit te voeren. Vondellaan werkt samen met een aantal landelijk werkende onderhoudsbedrijven waarmee dan een meerjarig onderhoudsplan zal worden gemaakt, in beginsel voor de duur van de huurovereenkomst. De technisch dienst van het onderhoudsbedrijf zal het onderhoud en het opvolgen van storingen van de woningeigenaar kunnen overnemen, of deze kan er voor kiezen om dat geheel of gedeeltelijk zelf te doen, of door de huurder te laten doen.
Nee, Vondellaan zal geen reservering aanhouden in het onderhoudsdepot. Het risico van achterstallig/onvoorzien onderhoud ligt in dit geval in de eerste plaats bij de investeerder/woningkoper.
Nee, u koopt als investeerder de woning. Er zal dan ook geen reservering worden aangehouden in het Garantiefonds van Thuisborg. Alleen bij aankoop/verzilvering door Thuisborg zelf wordt een reservering in het Garantiefonds aangehouden van 5% van de vrije verkoopwaarde.
Wanneer u als investeerder het onderhoud zelf regelt/verzorgt zal u zelf mogelijk een onderhoudsbedrijf in moeten schakelen. Het bedrag van het standaard verwachte groot onderhoud van de specifieke woning zit uiteindelijk bij de huurprijs/te ontvangen huurvergoedingen inbegrepen. Dit betekent dus onder meer dat tijdens de huurperiode in beginsel voor het groot onderhoud er geen kosten in rekening kunnen worden gebracht bij de woningverkoper/huurder die niet waren ingecalculeerd c.q. die niet waren voorzien, en dat u daar rekening mee moet houden.

Bijzondere investeringsmogelijkheden

Investeerders kunnen ook kiezen voor een investering in Nederlandse woningen via Thuisborg. In dat geval heeft de investeerder niet de risico's vanwege het eigendom van de woning of de huurovereenkomst met de verkopende partij. Het kan ook zo zijn, dat Thuisborg een woning van uw keuze aankoopt, en daarna het volledige beheer en het eigendomsrecht van de woning bij u uit handen neemt, zodat u uitsluitend profiteert van het netto rendement. Als zekerheid van uw investering houdt de investeerder dan het recht van eerste hypotheek op de woning. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Nee, een investeerder kan niet zowel een hoge rente/rendement op Thuisborg effecten krijgen en gelijktijdig een volledige zekerheid in de vorm van recht van eerste hypotheek op de woning van zijn keuze. Een investeerde kan dus kiezen voor zekerheid (een eigen woning of in bepaalde situaties een recht van eerste hypotheek), of voor een hogere nominale rendementsvergoeding op zijn investering in de obligaties en winstrechten van Thuisborg.
Wanneer u investeert in Thuisborg, dan kunt u deze omzetten in een investering in een eigen woning wanneer er op Borgplaats een woning verschijnt die aansluit op uw wensen. Mocht er geen passende woning gevonden kunnen worden, dan ontvangt u de uitkeringen op deze effecten tijdens en na afloop van de looptijd ervan.

Vergoedingen bij aanbrengen van woning verzilveraars en woning investeerders

Borgplaats verstrekt interessante vergoedingen voor het aanbrengen van woning verzilveraars en woning investeerders. Dat is ook het geval wanneer Borgplaats aanvullende inspanningen verricht en/of andersoortige (transactie-)voordelen biedt aan de aangebrachte partijen. contact opnemen. Bij het aanbrengen van een woning verkoper kunnen bijvoorbeeld vergoedingen worden verstrekt voor:
 • een transactie waarbij koper en verkoper alleen met elkaar worden gematched,
 • voor een transactie als voorgaand, waarbij Vondellaan ook het beheer van de verhuur blijft verzorgen,
 • voor een transactie als voorgaand, waarbij Vondellaan ook het onderhoud en de doorverkoop van de woning verzorgt aan het einde van de huurperiode.
Ook bij het aanbrengen van een woning investeerder verstrekken wij interessante vergoedingen. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op. Aan deze veel gestelde vragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen resultaten gevonden.

Kan je geen antwoord vinden op je vragen, neem contact op.

Contact